Feature Films
In Development
  Připravované filmy
Beyond Reproach Bezúhonní


theme and treatment:
Erik Knopp, Dávid Badin
directed by: Erik Knopp
DOP: Richard Špůr

Like most gangster movies, Beyond Reproach portrays immoral acts by ruthless killers in criminal gangs competing for status, wealth and power. The hero Petr joins a criminal gang because (from his point of view) he has no choice. Despite the cruelty of the acts he takes part in, his motivation is rooted in his understandable desire to secure his family’s future. 

The film is set in the period of transition from socialism to capitalism in an unnamed East European country. In every post-communist state this transition had specific aspects, but one common feature was the need to transfer state property into private hands, though these private hands often belonged to people closely linked to the previous regime. This created a breeding ground for white-collar crime that was outwardly committed by groups of petty criminals but was in fact masterminded from the highest echelons of the state. 

After an election ushers in a change of government, the gang is gradually wiped out in a purge orchestrated from behind the scenes by the secret services. Because Petr goes to prison shortly before his gang is eliminated, he is one of the few to survive. After his release, his contacts from the past help him find his feet quickly and start a successful business. The situation is repeated – those who were linked to criminal activity in the past are once again in positions from which they run the country. 

The way this theme is developed and placed in the context of a young man trying to secure his family’s future, showing how thin the line is between legal and illegal business and the natural consequences of illegal business, the story will resonate with people all over the world. The theme of the links between politics and the underworld will also strike a chord, just like the truth in the saying “everyone gets what’s coming to them”, including the fact that the exception proves
the rule.

 


námět a zpracování:
Erik Knopp, Dávid Badin
režie: Erik Knopp
kamera: Richard Špůr

Tak jako většina gangsterských filmů zachycuje film Bezúhonní nemorální činy bezohledných zabijáků, které jsou motivovány touhou po majetku a moci. Soupeření zločineckých gangů
o získávání moci je spojené s ambiciózní touhou po společenském úspěchu a uznání. Hlavní hrdina Petr se stává součástí zločinecké skupiny, protože (z jeho pohledu) nemá jinou možnost. Přes krutost činů, na kterých se spolupodílí má jeho motivace pevný základ v touze zajistit svoji
budoucí rodinu. 

Film zachycuje období přechodu ze socialismu ke kapitalismu
v nejmenované východoevropské zemi.
V každém z postkomunistických států mělo toto období svá specifika, společným rysem však byla nutnost převést státní majetek do soukromých sfér, které často řídili ti, kdo byli úzce spjati s minulým režimem. Tato situace se stala živnou půdou pro ekonomickou trestnou činnost, navenek provozovanou skupinami kriminálníků, ve skutečnosti často řízenou z nejvyšších míst
státní moci.

Poté, co se změní politické poměry
v zemi, je gang účelovou dezinformací tajných služeb postupně zlikvidován. Petr se dostane do vězení krátce předtím, než k řízeným čistkám dojde, díky čemuž jako jeden z mála přežije. Po návratu z vězení se za pomoci kontaktů z minulosti rychle zařadí do společnosti a začne úspěšně podnikat. Situace se opakuje - ti, kdo byli úzce spjati s kriminální činností v uplynulých letech, jsou opět na pozicích, ze kterých řídí a ovlivňují situaci v zemi.

Zpracování tématu a jeho zobecnění do příběhu mladého člověka, hledajícího způsob, jak zajistit budoucnost své rodiny, křehkost hranice mezi legálním a nelegálním podnikáním a důsledky, které logicky z nelegálního podnikání vyplývají, je téma dobře srozumitelné kdekoliv na světě. Stejně tak jako téma propojení světa vysoké politiky
s podsvětím. A stejně jako rčení, že na každého jednou dojde, včetně faktu, že výjimky potvrzují pravidlo.